هنر

اطلاع رسانی

طرح درس خوش نويسي كلاس دوم هنر دوره ي راهنمايي تحصيلي

طرح درس خوش نويسي كلاس دوم هنر دوره ي راهنمايي تحصيلي

مشخصات كلي

شماره ي طرح درس :

نام درس: خوش نويسي

موضوع درس: آدمي راآدميت لازم است

مجري:

تاريخ اجرا:

مدت اجرا: 45 دقيقه

محل اجرا: كلاس خوشنويسي

كلاس: دوم راهنمايي

تعداد فراگير:30 نفر

هدف

1- كلي : آشنايي فراگيران با : قواعد حروف و كلمات سرمشق آدمي را ... و شناخت روي حروف و اتصالات جديد خصوصاً حروف دايره ي و كاربردي كردن خوش نويسي

2- ديني : توجّه فراگيران به زيبايي خط و اينكه خطّ خوش از استعدادهاي خدادادي است ، نظر به اين كه خوش نويسي با عرفان اسلامي و ادبيّات آميخته و عجين است، با توجّه به اينكه اولياء دين اكثراً از خطّ خوش و زيبا بهره مند بوده اند.

3- رفتاري: الف: تمرين حروف و اتصالات.    ب: استفاده ي بجا و صحيح از ابزار خوشنويسي و پهناي سر قلم      ج: استفاده از خوش نويسي و زيبايي كلمات جهت پرورش خلاقيت و نوآوري

د: شناخت عوامل مؤثر تركيب در سطر و اصول و درك زيبايي شناسي      هـ: استفاده از توانايي هاي فردي و اعتماد به نفس    و: ايجاد انگيزه جهت خوش خط شدن فراگيران   

انتخاب

روش هاي تدريس: روش تدريس فعال براي شناخت اصول و قواعد حروف و كلمات ، شناخت بيشتر قاعده ي تركيب در سطر و زيبايي يك سطر يا قطعه ي خوش نويسي

رسانه هاي آموزشي :

الف: سرمشق ، توضيحات حركات و قواعد حروف و كلمات موجود در درس

ب: نمونه خط نوشته شده با قلم ني و مركب توسط معلم روي تابلو

ج :معرفي آثار خطي اساتيد بزرگ معاصر

 

مراحل اجرا

1- فعاليت هاي مقدماتي : احوالپرسي و ايجاد ارتباط عاطفي، حضور و غياب ، توجه دانش آموزان به خط زيبا و ارزش آن جهت ايجاد انگيزه و همچنين نوشتن جمله ي بسم ا... با خط خوش روي تابلو

زمان

5 دقيقه

2- ارزشيابي تشخيصي: در ارتباط با درس قبل فعاليتهاي ذيل به انجام مي رسد:

الف: تمرين درس قبل ديده شده و پيشرفت و سطح يادگيري فراگيران بررسي شود.

ب: پرسش و پاسخ از فراگيران صورت گيرد:

1.       كلمه ي مي  با چند حركت قلم نوشته مي شود.

2.      چرا كلمه ي «ميت» بصورت كشيده نوشته مي شود.

3.     كلمه ي « سر » با چند حركت قلم نوشته مي شود.

4.     فاصله ي بين حروف و كلمات در سطر چقدر بايد باشد.

 

5 دقيقه

 

 

 

 

 

3- آماده سازي ( زمينه سازي ) :

به نمايش گذاشتن آثار خوش نويسان در قالب هاي مختلف خوش نويسي بوسيله ي اسلايد، پوستر و قطعات خطي و صحبت در زمينه ي اين قالب ها ، همچنين توضيحاتي در مورد اصول، تركيب و كرسي داده شود.

5 دقيقه

مراحل اجرا

4- ارائه ي درس : فعاليت معلم:

ابتدا معلم با طرح سؤال هاي هدف دار از بعضي دانش آموزان ، از آنها مي خواهد تا برداشت خود را از قالبها و قطعاتي كه ديده اند بيان نمايند و در مورد ارزش و زيبايي خط بحث و تبادل نظر كنند.

سپس معلم سرمشق درس دوم (... )را با گچ روي تابلو نوشته و در حين نوشتن قواعد و موارد قابل توضيح را براي فراگيران مي گويد و از آنها مي خواهد تا با قلم ني و مركب به تمرين بپردازند.

درحين تمرين معلم ، تمريندانش آموزان را مي بيند و رفع اشكال مي كند و نحوه ي صحيح نوشتن كلمات را با توجه به اصول و قواعد آموزش مي دهد. در پايان معلم از فراگيران مي خواهد تا با توجه به توضيحات و دقت بيشتر به تمرين ادامه دهند.

فعاليت فراگير:

فراگيران با توجه به سؤالات مطرح شده و ديدن نمونه ي آثار خطي برداشت خود را از تصاوير بيان كرده و به سؤالات پاسخ مي دهند و بحث خود را درباره ي زيبايي و ارزش خط به نتيجه مي رسانند. پس از نوشتن سرمشق روي تخته سياه ، فراگيران وسايل خوشنويسي را آماده كرده ، با دقت و جديت از روي آن كار كرده و تمرين خود را تك به تك به معلم هنر خود نشان داده تا رفع اشكال شده و توضيحات مورد نياز در اين مورد داده شود.

در ادامه پس از رفع اشكال تمرين ها توسط معلم ، فراگيران با گرفتن نتيجه ي مطلوب از كار خود ، تمرين را ادامه داده و براي ارائه ي پاكنويس و ارزشيابي آماده مي شوند.

 

15 دقيقه

 

 

فعاليت هاي تكميلي

5- جمع بندي

ضمن نظارت بر كار فراگيران معلم از آنها مي خواهد خط خود را با سرمشق مقايسه و پاكنويس كنند.

دانش آموزان خط خود را با سرمشق مقايسه و ضمن پي بردن به نقايص كار در نهايت يك با سرمشق را پاكنويس مي كنند.

5 دقيقه

6- ارزشيابي تكويني:

معلم سؤالاتي را در زمينه ي قواعد و اينكه به غير از خوشنويسي با قلم ني با چه روش ديگر مي توان خطاطي كرد از فراگيران مي پرسد و از آنها مي خواهد خط هايشان را براي ارزشيابي به معرض ديد قرار دهند.

فراگيران به اين سؤال ها پاسخ مي دهند و هر كدام روشي را براي خطاطي به غير از قلم ني ارائه مي دهند. آنها آخرين خط خود را جهت ارزشيابي به معرض ديد قرار مي دهند. 

5 دقيقه

فعاليت هاي تكميلي

7- تعيين تكليف :

معلم از فراگيران مي خواهد تا با تحقيق و پرس و جو روش هاي ديگر خطاطي از جمله نقاشي خط ، خط كوفي بنايي ، خط تزييني ، خطاطي با هاشور و ... را تجربه كرده و به ابتكارات جديدي در اين زمينه دست زده ، حاصل كار را به كلاس بياورند.

3 دقيقه

8- تعيين موضوع جلسه ي آينده:

آوردن وسايل خوش نويسي ، مداد رنگ ، ماژيك و مداد جهت تمرين سرمشق درس چهارم ، همچنين دست زدن به ابتكارات جديدتر و جستجوهاي تازه ، از جمله  سه بعدي كردن خط.

2 دقيقه

 

طراح: فضل اله امير خاني مدرسه ي راهنمايي شهيد فتاح المنان

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی 1389ساعت 10:46  توسط آقای امیرخانی  | 

طرح درس هنر کلاس سوم راهنمايي

 

ماده درسي : درس هنر کلاس سوم راهنمايي

عنوان درس : رنگ ها

هدف کلي : آشنايي و شناخت رنگ ها.

هدف ديني: بزرگترين و بهترين هنرمند ، خداوند بي همتاست که جهان را با همه ي   

 زيبايي آفريده است

اهداف جزئي :

1.       رنگ هاي اصلي : زرد ، قرمز و آبي را بدانند.

2.      مخلوط کردن : چگونه ترکيب کردن رنگ ها و خلق رنگ هاي جديد را بدانند .

3.     رنگ هاي سرد را بشناسند و در نقاشي به کار ببرند .

4.     رنگ هاي گرم را بشناسند و در نقاشي به کار ببرند .

5.     بي شمار بودن رنگ ها را بدانند.

6.      تغيير رنگ ها را به تيره و روشن يا سفيد و سياه بدانند .

7.     طيف سايه روشن را بدانند و در نقاشي به کار ببرند .

8.     زيبايي طبيعت را به واسطه شناخت رنگ بيشتر درک کنند .

9.      طرز استفاده از رنگ هاي زيادتر و متنوع تر را بدانند .

هد  ف هاي رفتاري:

 • 1- رنگ هاي اصلي (قرمز آبي زرد) را تشخيص ميدهند.
 • 2- چگونه ترکيب کردن رنگ ها و خلق رنگهاي جديد را مي توانند انجام دهند.
 • 3- رنگهاي سرد و زيرمجموعه هايش را در نقاشي بکار ميبرنند.
 • 4- رنگهاي گرم و زير مجموعه هايش را در نقاشي بکار ميبرنند.
 • 5- بي نهايت بودن رنگها را ميدانند و بيان ميکنند .
 • 6- با سياه و سفيد رنگها را تيره و روشن ميکنند و تغيير ميدهند .
 • 7- طيف سايه و روشن را درنقاشي بکار ميبرنند .
 • 8- زيبايي طبيعت را بواسطه شناخت رنگ بيشتر احساس ميکنند .
 • 9- از رنگهاي زياد و متنوع تري در نقاشي استفاده ميکنند .

ارزشيابي تشخيصي:

 • 1- آيا ميدانيد رنگهاي اصلي کدامند ؟
 • 2- چگونه ميتوانيم رنگهاي جديد بسازيم ؟
 • 3- رنگهاي سرد و گرم کدامند؟
 • 4- تعداد رنگهاي جهان چقدر است؟
 • 5- چگونه رنگها را تيره يا روشن کنيم؟
 • 6- سايه روشن و طيف چيست؟
 • 7- دنياي ما بدون رنگ چگونه ميشود؟
 • 8- در نقاشي هايتان چه رنگهايي بکار ميبريد ؟

مواد و وسايل آموزشي:

 • 1- يک سيني با سه ليوان شيشه اي با رنگهاي اصلي قرمز زرد و آبي پر شده است .
 • 2- گواش و قلمو.
 • 3- عکس هاي متنوع از مناظر طبيعت و جانوران رنگي .
 • 4- کتاب رنگ ايتن.
 • 5- دو عدد مقواي ذخيم.

فعاليت هاي معلم و دانش آموزان در فرايند يادگيري:

فعاليت معلم:

 • 1- توصيف وضعيت جديد .
 • 2- ارزشيابي تشخيصي و ارزشيابي مرحله اي در خلال تدريس (تکويني).
 • 3- تدريس اهداف جزئي و مانور روي آنها .
 • 4- توضيح تفاوتها به کمک شاگردان .
 • 5- با نشان دادن عکسهاي زيبا از ماهيها ،گلها و مناظر زيباي طبيعت شاگردان شباهت ها و تفاوتهاي رنگها را ميفهمند.
 • 6- آزمايش رنگها و ترکيب آنها .

فعاليت دانش آموز:

 • 1- شرکت در پاسخ ها .
 • 2- تفکر خلاق در خلال تدريس.
 • 3- ترکيب رنگها و ساخت رنگهاي جديد روي مقوا.

ارزشيابي پاياني:

1-رنگهاي اصلي را نام ببريد؟

2- رنگهاي سرد و گرم کدامند؟

3- چگونه رنگها را تيره يا روشن کنيم؟

تکليف:

دو نقاشي با طيف رنگهاي سرد و گرم باگواش يا آبرنگ برروي مقواي اشتنباخ يا پارس

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی 1389ساعت 10:45  توسط آقای امیرخانی  | 

هنر ووظایف معلم

مهم ترین هدف آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت دانش آموزان فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای بالا بردن سطح شناخت، تقویت، خلاقیت و قدرت بررسی نقد و تحلیل در آن ها است. یکی از راه های تحقق این امر آموزش صحیح هنر به دانش آموزان است. از جمله هنرهایی که می تواند دسترسی به اهداف مورد اشاره را تسریع کند، هنرهای تجسمی است به خصوص نقاشی و کاردستی. یقیناً هنرهای دیگر نیز هر کدام در بالا بردن بهره ی هوش، قدرت، ابتکار و تلطیف احساس سهمی دارند. ولی نقاشی و کاردستی جزء هنرهایی هستند که در حین تحصیل هر دانش اموز و در خلال آموزش هر درس بیش از هنرهای دیگر کارآیی دارند. هدف از آموزش هنر خصوصاً در مدارس هنرمند شدن دانش آموز نیست بلکه تنها برای تقویت شناخت دانش آموز از پیرامون خویش است. تا بحال هیچ کلاس و معلمی به خودی خود نتوانسته است یک هنرمند بسازد زیرا هنر امری ذاتی و فطری است کلاس آموزش هنر و دروس هنری فقط می تواند بخش صنعتی و نظری هنر را تامین کند و در بالا بردن سطح آگاهی ها و اطلاعات عمومی هنری دانش آموزان موثر باشند. لذا آنچه که در مدارس به عنوان هنر به دانش آموزان آموزش می دهند باید ابزاری برای شناخت مفاهیمی که در دیگر دروس آوزش داده می شود باشد.

وظایف معلمان هنر:

با توجه به اهداف بیان شده توانایی ها و امکانات بالقوه هنر در امر ایجاد شناخت و کشف حقیقت و نیز ایجاد آمادگی در یادگیری دروس دیگر شایسته است که معلمان ضمن باور داشتن این قوت و امکان خودشان را برای رسیدن به آن اهداف تجهیز کنند. داشتن مهارت و دانـش نظری لازم در امر هنر شنــاخت کودکان و نوجوانــان و باور کردن توانایی های بی شمار آنان شرایط یک معلم توانا را فراهم می کند. درک هنر و دانش آموز هدف مشخص برنامه ریزی صحیح و اعتقاد و عشق به کار یافتن راه ها و روش های جدید و آزمایش شده نگاه انتقادی به آنچه که در گذشته انجام گرفته و برخورد خلاقانه ـ ابتکاری و دلسوزانه در آموزش هنر.

ورود به کلاس بازدهی سرشار از نکته های جدید روش های راهبردی مناسب برنامه ی پیش بینی شده است. هر معلم هنری که توانایی های فوق را داشته باشد قطعاً می تواند از این طریق مهارت های دانش آموزان را افزایش دهد. به آن ها نظم، منطق و انضباط را بیاموزد. اعتقاد به نفس شان را زیاد کند. اصول و پایه ی زیباشناسی را به آنها تفهیم نماید و سرانجام شاگردانی خلاق و مبتکر تربیت کند.

روش تدریس هنر به دانش آموزان:

اجرا کردن بعضی از دروس چه در بخش آموزش نقاشی و چه در آموزش کاردستی مستلزم فراهم آمدن ابزار است. این ابزار ممکن است در بعضی از مناطق یا مدارس میسر نباشد. و به حد ایده آل نرسد. در این صورت لازم است امکاناتی برای جایگزین کردن آن ها پیش بینی شود و معلمان نیز با کوشش و بکارگیری قوه ی خلاقیت شرایط را برای انجام دادن مفاد درس فراهم کنند دانش آموزان سال های اول و دوم در پاره ای از موارد سوم دبستان توانایی انجام دادن بعضی از کارهای تجـسمی یا کاردستی را ندارند. لازم است معلمان از راه های معقول و مطلوب شادابی کلاس و دانش آموزان را فراهم کنند و نیز انجام کارهایی را که از آن ها بخواهند که در توان و امکانشان باشد و باید رعایت موازین ایمنی صورت بگیرد. بکارگیری ابزاری چون قیچی، چاقو، چسب مایع و امثال این ها به دانش آموزان آموزش داده شود و استفاده هر کدام از آن ها در جای خود تشریح شود.

معلم باید هنگام تکلیف دادن به دانش آموزان هدف خاصی را نیز برای آن ها درنظر بگیرد. همان طور که در آغاز هر درس هدف کلی آن مشخص شده است در ضمن برای روشن شدن اهداف جزیی باید پیش بینی های لازم نیز صورت گیرد و نوع فعالیت دانش آموزان به گونه ای صورت گیرد که هدف موردنظر حاصل گردد. اگرچه در همه ی درس ها سعی شده است قوه ی خلاقیت و ابتکار دانش آموزان تقویت شود ولی گاهی بازگو کردن داستان کوتــاه و ترغیــب دانش آمــوزان به نقاشی کردن صحنه های آن نیز می تواند فرصت های مناسبی را برای ابراز عقیده و به پرواز درآوردن پرنده ی تخیلات آن ها پیش آورد. نقاشی دنیای زیر آب، آسمان ها، بهشت، رویاهای شبانه و امثال این ها می تواند تخیلات دانش آموزان را قوت بخشد.

انجام دادن کارهای گروهی یکی از مواردی است که بسیاری از نکته ها را می توان در خلال آن آموزش داد. نقاشی گروهی یا کارهای دیگری چون چاپ دستی ـ مجسمه سازی ـ طراحی صحنه و امثال این ها را می توان آن ها را در کاغذ با حجم های بزرگ به نمایش درآورد و هیجان زیادی در دانش آموزان ایجاد می کند.

ارزش یابی آثار دانش آموزان:

1ـ در انتهای هر درس درباره ی روش ارزشیابی آثار دانش آموزان مطالبی بیان شده است. ارزش یابی کارهای آموزشی اصولاً بایــد با روحیه ای هدایتی، تشویقی، صــورت بگیرد. می توان در ابتدای از هر کاری تعریف کرد. نکات قوت آن را بیان نمود. و نوآوری های آن ها را یادآور شد و سپس با زبــان ملایم آموزنده و محبت آمیز ایرادها و اشکالات را نیز تذکر داد.

2ـ در ارزشیابی آثار لازم است به تکالیف خواسته شده در درس شرایط و توانایی های دانش آموز توجه کرد.

3ـ به نمایش گذاشتن آثار دانش آموزان ایجاد رقابت در آن ها و ارزشیابی قیاسی آثارشان مطلوب و پسندیــده است و هیجـــان قضــاوت را بیش تر می کند. این امـر به دانش آموزان می آموزد که چگونه درباره ی آثار هنری قضاوت کنند.

نگهداری ابزار و مواد:

تهیه ابزار و مواد شاید مشکل نباشد ولی نگهداری آن ها مهم است. برای بهره برداری بیش تر و بهتر باید هر کدام از ابزار و مواد مصرفی خود را به خوبی بشناسیم و به نحو شایسته ای از آن ها نگهداری کنیم.(نویسنده:تجربه کار)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی 1389ساعت 10:43  توسط آقای امیرخانی  | 

بخوانیدو نظر بدهید

هنر در مورد هنر و کاربرد آن در زندگی میتوان کتابها نوشت

 

هنر باعث بروز خلاقیت در کودکان میشود و اعتماد به نفس انها را

 

تقویت میکند زیرا دانش اموز فعال در کلاس هنر (البته کلاس هنر واقعی)

 

حتما تلاشش  به تولید اثری منجر میشود و در آن لحظه است که او به خود

 

میگوید این اثر من است و من این را به وجود آوردم و همین تکیه به من

 

اعتماد به نفس را در انها تقویت میکند و او را برای مواجه شدن

 

با دنیای واقعی انسانها آماده میکند.

 

در کشورهای پیشرفته ای مثل ژاپن و فرانسه به تر تیب 6 ساعت و

 

4ساعت در هفته به در س هنر اختصاص داده اند و جالبه در ژاپن

 

در مقطع دبیرستان (همان مقطعی که در ایران نیاز به هنر احساس نمیشود)

 

از 10 سرفصل دروسشان سه سرفصل مربوط به هنر میشود(هنرهای زیبا،

 

موسیقی، هنرهای تجسمی) این خود نشان میدهد که آنها به چه نتیجه ای در

 

مورد هنر رسیده اند زیرا نتیجه آموزش و پرورش آنها نشان از برنامه ریزی

 

درست آنها دارد.

 

در ایران :

 

درس هنر را معمولا معلمان ریاضی و زبان انگلیسی

میگیرند تا بیشتر با دانش آموزان

کار کنند؟!

 

در ایران  :

 

معلمان هنر بسیار کم هستند در واقع نیازی برای

 وجود آنها احساس نمیشود؟!

 

درایران :

 

ساعات درس هنر به اندازه آماده شدن دانش آموزان

 ژاپن برای حضور در کارگاه هنر نمیباشد؟!

 

در ایران :

 

کتابهای هنر آنقدر فانتزی هستند که بیشتر

 به بولتن خبری شبیه اند تا کتاب درسی؟!

 

در ایران :

 

هنر خلاصه در خوشنویسی و طراحی شده است؟!

 

درایران :

 

بعضی معلمان تراشیدن قلم دانش آموز را بزرگترین

 رشادت خود در کلاس هنرمیدانند؟!

 

در ایران :

 

ساعات درس هنر را به هر کس که ساعاتش کم باشد

 میدهند حتی اگر الفبای هنر را هم نداند؟!

 

در ایران  :

 

مولفان کتاب هنر حاضر نیستند بعد از 24 سال تغییری

 در نوشته های خود بدهند و جالبه هیچ وزیری از وزراء

 چند سال اخیر کوچکترین اشاره ای به این درس حساس نداشته است؟!

 

برگفته از وبلاگ http://sarpolzohab.blogfa.com/ 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی 1389ساعت 10:39  توسط آقای امیرخانی  | 

سير تحول آموزش هنر در دبستان های ايران (۱۳۸۰-۱۲۸۸)

 

آموزش و پرورش به صورت امروزی با تشكیل مدارس جدید از اوایل قرن بیستم میلادی آغاز شده است و پیش از آن تعلیم و تربیت به صورت عمده در مكتب خانه ها صورت می گرفت.

مكتب خانه ها در سراسر كشور پراكنده بودند و روحانیون و علمای مذهبی اداره آن ها را به عهده داشتند. برنامه آموزشی و درسی منظم و یكسانی بر این مكتب خانه ها حكمفرما نبود. در هر مكتب خانه، ملای مكتب به تناسب تجربه های شخصی و شرایط جامعه، مواد درسی و چگونگی آموزش آنها را انتخاب می كرد، سن ورود دانش آموزان به مكتب خانه، زمان تشكیل كلاس ها، طول مدت تشكیل كلاس ها و همچنین تقدم و تاخر آموزش ها ازاد و در اختیار مكتبدار بود.
تدوین و تصویب اولین دستور تعلیمات شش ساله ابتدایی و سه ساله متوسطه در سال ۱۲۸۸از سوی وزارت معارف، نخستین اقدام برای تشكیل مدارس جدید به حساب می آید. در این زمینه قانون اساسی معارف بیشترین تأثیر را به جای گذاشت كه در سال ۱۲۹۰ به تصویب شورای عالی معارف رسید. این قانون، تعلیمات ابتدایی را برای عموم ایرانیان اجباری كرد و همه افراد را مكلف ساخت تا اطفال خود را از سن هفت سالگی به تحصیل معلومات ابتدایی وادارند. در آن زمان طول دوره ابتدایی شش سال بود.
از سال ۱۳۱۶ تاكنون ، طی چند برنامه آموزشی كه از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده، ساخت اختصاص یافته به آموزش هنر در پایه های چهارم و پنجم؛ چهار ساعت در هفته می باشد. در آخرین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۳ در هر یك از پایه های سوم ، چهارم و پنجم یك هفته، یك ساعت و یك هفته دیگر دو ساعت به درس هنر اختصاص یافته است. این مصوبه هم چنان به قوت خود باقی است.
بررسی كتاب های درسی دوره ابتدایی نشان می دهد كه تا سال ۱۳۷۳ برای كلاسهای چهارم و پنجم كتاب هایی با عنوان «آموزش هنر (نقاشی
كاردستی خوش نویسی) چاپ شده است، اما برای كلاس های ا ول و دوم و سوم، تدوین سیستم آموزش هنر به عهده آموزگار بوده است. از سال ۱۳۷۴ هیچ كتابی برای درس هنر چاپ نشده است. از آن جا كه برنامه درسی هنر نیز وجود نداشته است، درس هنر در دبستان رها شده و هرآموزگاری با توجه به ذوق، سلیقه، اگاهی و توانایی های خود ساعت هنر را اداره كرده است. در سال ۱۳۷۸ دفتر برنامه ریزی و تالیف كتب درسی تصمیم گرفت كه برای درس هنر برنامه ای را تهیه كند. در این سال مطالعات اولیه انجام شد و در سال ۱۳۷۹ برنامه موقت تهیه و به دبستان های سراسر كشور فرستاده شد. در این برنامه رویكردها، اهداف، محتوا و ارزش یابی درس هنر به طور خلاصه و با بیانی ساده تهیه شده است تا راهنمای معلم برای درس هنر باشد.
در سال ۱۳۷۹ چكیده پژوهش های انجام شده در زمینه «هنر كودكان» از دانشگاههای هنر و علوم تربیتی تهران جمع آوری، مطالعه و دسته بندی شد. هم چنین، پرسشنامه هایی كه به همراه برنامه موقت فرستاده شده بود، گردآوری، استخراج، جمع بندی و تحلیل شد.
به این ترتیب مجموعه ای از پژوهش ها، نظرات و تجربه های ایران و كشورهای دیگر درباره آموزش هنر در دبستان ها مبنای كار تهیه «راهنمای برنامه درسی و هنر دوره ابتدایی» قرار گرفت.
 

منبع: 

راهنمای برنامه درسی دوره ابتدایی (جزوه) از گروه برنامه ریزی درسی هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۰

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی 1389ساعت 10:37  توسط آقای امیرخانی  |